21. 9. 2021

Skládky odpadů, ať už nebezpečného nebo ostatního odpadu, jsou čím dál více vnímány negativně. Více a více se objevují jejich negativní dopady na životní prostředí v jejich okolí. Jsou skládky opravdu tak hrozné a jaká je jejich budoucnost?

Zprvu je důležité říct, že řádně vybudovaná skládka není tak hrozným znečišťovatelem životního prostředí, jak si lidé často myslí. Jedná se o sofistikovaně vybudovanou zabezpečenou plochu, ze které je veškerá voda, která skládkou proteče jímána k dalšímu čištění. Zjednodušeně řečeno si lze spodek skládky představit jako vanu. Rovněž ve skládce mikroorganismy “pojídají” zbytky jídel, trávu, aj. organické materiály. Důsledkem toho ve skládce vzniká tzv. skládkový plyn, který je většinou podtlakem jímán a spálen v kogenerační jednotce, kde dojde k vytvoření elektřiny a tepla. Emise znečištěných vod a plynů do okolí skládky jsou tedy minimální.

I přes výše uvedené možnosti, kterými může skládka znečišťovat životní prostředí je 50 % všech odpadů v ČR odvezeno na skládku. Hlavním důvodem je cena. Skládkování bylo doposud výrazně levnější než jiné technologie, a to i přes povinnost platit různé, zákonem dané poplatky. Jedním z poplatků je např. rekultivační rezerva, která se platí za každou tunu odpadu a slouží k upravení skládky po ukončení jejího provozu. Veškeré poplatky byly nově zvýšeny v novém zákoně o odpadech. Lze tedy očekávat, i vzhledem k povinnostem, které má ČR z EU, že množství odpadů, které končí na skládce se bude snižovat. Jaká je tedy budoucnost skládek? Důležité je říct, že skládky budou existovat i po tzv. zákazu skládkování, který se týká pouze využitelných odpadů, jako např. odpadu z černých popelnic. Existuje ale celá řada odpadů, které za stávajících technických poznatků nijak využít nejdou, nehoří ani je nelze recyklovat. Tyto odpady tak budou i v budoucnu končit na skládkách odpadů. Nelze tedy říct, že skládkování odpadů skončí.

A co odpady, které jsou ve skládce uloženy? Jaká je jejich budoucnost? Budou zde uloženy na věky věků? Ovšem, že ne! Některé odpady se rozloží, jako např. zmíněné organické odpady, kterou jsou potravou pro mikroorganismy, které ve skládce žijí. Co ty ostatní odpady, které se nerozloží? Odpověď na tuto otázku je tzv. vytěžování skládky. Tento koncept se dívá na skládky odpadů jako na skladiště materiálů, které nešli dříve využít, avšak v budoucnu půjdou. Tak proč nevzít bagr a skládku nevytěžit? Potenciálními zdroji, které jsou ve skládkách uloženy, jsou především vzácné a drahé kovy, plasty nebo ocel. Tyto uložené materiály mohou být využity pro recyklaci nebo energetické zhodnocení. I přes již dnes standardní sběr elektronických zařízení, se uvádí, že zlato obsažené v plošných spojích elektronických zařízení, představuje každoročně až 2000 kg potenciálního zdroje, zbytečně uloženého na skládky. Koncentrace zlata v těchto zařízeních je výrazně vyšší než jeho obsah v přírodních zdrojích a lze tedy předpokládat, že environmentální dopad těžby zlata bude vyšší než využití uloženého odpadu. Následné oddělení jednotlivých využitelných (např. kovy, plasty, elektronika, aj.) a nevyužitelných (např. hlína, písek atd.) složek je jen otázkou správného uspořádání třídičů, které zvládnou rozdělit materiály na bázi základních fyzikálních jevů.

Výhodami vytěžování skládek je mimo ekonomický a environmentální i sociální a technický přínos. Dojde k uvolnění místa pro skládkování dalších nevyužitelných odpadů nebo např. ke snížení velikosti skládek, tedy jejich vizuálnímu aspektu. Využívání již uložených odpadů jejich postupným odtěžováním (anglicky urban mining), lze chápat jako budoucí trend odpadového hospodářství. Historie skládkování, jakožto nejstarší technologie pro odstraňování odpadů, podporuje rozvoj projektů urban miningu. Vyspělé země EU již urban mining zvažují a připravují tak projekty pro hlubinnou nebo povrchovou těžbu. Urban mining je tedy globální strategie přechodu z lineárního na cirkulární přístup v oblasti odpadového hospodářství.

Jan Šonský

autor příspěvku

Chcete přidat vlastní názor/komentář?

Přispějte do naší rubriky „Názory a komentáře“. Stačí vyplnit jednoduchý formulář.

reklama

ENVIMAGAZIN.CZ

Populárně naučný online portál specializující se na témata udržitelného rozvoje, životního prostředí a ekologie.

X